XLVIII OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

XLVIII OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
rok szkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Terminarz zawodów XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego dla szkół Okręgu Śląskiego (woj. śląskie i opolskie)

Zawody I stopnia  (szkolne lub międzyszkolne) – część ustna: termin w gestii komisji szkolnej lub międzyszkolnej
część pisemna: 5 grudnia 2016 r., godz. 11.00

Zawody II stopnia (okręgowe) – 4-5 marca 2017 roku w Sosnowcu

Zawody III stopnia (centralne) – 8-9 kwietnia 2017 roku w Warszawie

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia składają się z części ustnej i pisemnej i odbywają się przed komisją szkolną lub międzyszkolną, powołana przez dyrektora szkoły (dyrektorów – w przypadku komisji międzyszkolnej).

Część ustna powinna obejmować wypowiedź ucznia na dowolny temat na podstawie przeczytanej w języku rosyjskim lektury, wykraczającej poza program nauczania w szkole (może to być wybrany przez ucznia utwór literatury pięknej lub materiały prasowe dotyczące tradycji i teraźniejszości kultury materialnej i duchowej Rosji oraz Polski). Część ustna ma być podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej, a zatem ją poprzedzać. O terminie, formie przeprowadzenia części ustnej oraz dopuszczeniu ucznia do części pisemnej decyduje komisja szkolna lub międzyszkolna.

Część pisemna będzie miała formę testu leksykalno-gramatycznego. Odbędzie się ona tego samego dnia we wszystkich szkołach Okręgu. Testy zostaną przesłane przez Śląski Komitet Okręgowy OJR na adresy szkół po otrzymaniu od nich zgłoszenia. Przesłana zostanie również instrukcja dla nauczycieli dotycząca sposobu przeprowadzania i oceny etapu szkolnego oraz warunki kwalifikacji do zawodów okręgowych.

Uprzejmie prosimy Dyrekcję szkoły/nauczycieli języka rosyjskiego o przesyłanie zgłoszeń uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie na adres mailowy gabriela.wilk@us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 listopada 2016 roku.

Śląski Komitet Okręgowy OJR spośród najlepszych uczestników zawodów I stopnia wyłoni uczestników zawodów II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/ (regulamin OJR, informator, ankieta uczestnika, tematyka oraz testy językowe z zawodów okręgowych z lat poprzednich, które mogą być pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gabriela.wilk@us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR
dr Gabriela Wilk