Seminaria dyplomowe

ROK AKADEMICKI 2018/2019
SEMINARIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący prof. zw. dr hab. Piotr Fast

Problematyka seminarium

Seminarium poświęcone będzie nowej i najnowszej literaturze rosyjskiej (od okresu pieriestrojki do współczesności). Analiza poszczególnych utworów, grup utworów lub twórczości wybranych pisarzy koncentrować się będzie na udokumentowaniu przemianach literatury ostatnich kilkudziesięciu lat ewoluującej od form modernistycznych do postmodernizmu oraz zjawisk najnowszych (jak chcą niektórzy krytycy (post)postmodernizmu). Zagadnienia te, obserwowane na materiale o różnej objętości, będą mogły być także dokumentowane na materiale przekładów literatury rosyjskiej na język polski.

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: piotr.fast@gmail.com.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.


Seminarium II

Prowadzący dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek 

Problematyka seminarium 

Seminarium magisterskie poświęcone będzie badaniom nad językiem rosyjskim i polskim z wykorzystaniem metodologii i narzędzi lingwistyki korpusowej. Podstawową bazę materiałową stanowić będą korpusy lingwistyczne: Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego i Narodowy Korpus Języka Polskiego. Prace zorientowane będą na różnorakie zastosowania korpusów i pokażą ich przydatność nie tylko jako reprezentatywnego zbioru tekstów, ale również jako instrumentu służącego zarówno do badania języka, jak i wspomagającego proces tłumaczenia.

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: andrzej.charciarek@us.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium III

Prowadzący dr hab. Oksana Małysa

Problematyka seminarium 

Seminarium magisterskie poświęcone będzie różnym aspektom badań nad tekstem w nurcie nowoczesnych teorii przekładoznawczych i językoznawczych. Tematyka prac dotyczyć będzie zagadnień serii translatorskich, problematyki tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych oraz specyfiki różnych odmian dyskursu. Podczas ustalania tematów prac będą uwzględniane również indywidualne zainteresowania studentów. 

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób 

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: omalysa@us.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

SEMINARIA LICENCJACKIE

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Beata Pawletko

Problematyka seminarium: Literatura rosyjska XX i XXI wieku — konteksty

W ramach seminarium uwaga skupiona zostanie na analizie literatury rosyjskiej XX i XXI wieku z uwzględnieniem jej relacji z innymi dziedzinami sztuki (kinematografia / malarstwo / architektura). Druga opcja dotyczy (od)czytania tekstu literackiego poprzez jego odniesienia do polityki (historii). Podczas ustalania tematów przedstawione wstępne propozycje mogą zostać rozszerzone / zmodyfikowane zgodnie z predyspozycjami i / lub zainteresowaniami studenta. 

Grupa seminaryjna maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: bpawletko@wp.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium II

Prowadzący dr hab. Tatiana Kwiatkowska

Problematyka seminarium

- współczesny język rosyjski – tendencje rozwojowe w języku standardu i podstandardu,

- zapożyczenia w języku polskim i rosyjskim wczoraj i dziś – procesy na różnych poziomach systemu językowego oraz w różnych odmianach języka

- współczesna leksyka i leksykologia, współczesna składnia języka rosyjskiego – na różnych typach tekstów (również w konfrontacji z językiem polskim)

Grupa seminaryjna maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: tatiana.kwiatkowska@us.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium III 

Prowadzący dr Gabriela Wilk

Problematyka seminarium

Problematyka seminarium licencjackiego będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:
- zjawiska, procesy i tendencje we współczesnym języku rosyjskim (język mediów, z uwzględnieniem warstwy leksykalnej memów i blogów internetowych, język reklamy, slang młodzieżowy), także w konfrontacji z językiem polskim;
- związki języka i kultury (językowy obraz świata wybranych pojęć utrwalony we frazeologii i paremiologii).
Podczas ustalania tematów prac dyplomowych studenci mogą zaproponować również własny temat uwzględniający ich zainteresowania.

Grupa seminaryjna maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: gabriela.wilk@op.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium IV 

Prowadzący dr Agnieszka Lenart

Problematyka seminarium: Literacka wizja świata i człowieka

Na zajęcia zapraszam studentów, którzy chcieliby przygotować pracę licencjacką z literatury rosyjskiej, od folkloru po literaturę najnowszą. Badania skoncentrowane będą wokół literatury, kultury rosyjskiej i dialogu sztuk (muzyka, malarstwo, film, teatr). Wybrane teksty literackie posłużą nam jako źródło wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie. Mile widziane będą tematy z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium, a także podejście interdyscyplinarne, socjokulturowe w opisie zjawisk kultury i zachowań człowieka.

Grupa seminaryjna maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adres: agnieszka.lenart@us.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium V

Prowadzący dr Piotr Michałowski

Problematyka seminarium Tłumaczenie tekstów nieliterackich

Tematyka prac będzie dotyczyć tłumaczenia oraz analizy przekładów tekstów publicystycznych, popularnonaukowych, specjalistycznych (prawnych, ekonomicznych, technicznych i in.), a także ścieżek dźwiękowych filmów i programów telewizyjnych (wybranych przez studentów w porozumieniu z prowadzącym). Podstawą pracy dyplomowej może być tłumaczenie własne studenta lub istniejący przekład tekstu nieliterackiego. Celem pracy będzie stworzenie komentarza dotyczącego transformacji przekładowych zastosowanych w tłumaczeniu.

Grupa seminaryjna maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2018 drogą elektroniczną na adresp.j.michalowski@uw.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.