Seminaria dyplomowe

ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMINARIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński

Problematyka seminarium

Tematyka seminarium magisterskiego przewiduje możliwość pisania prac dotyczących wszystkich działów językoznawstwa rusycystycznego, w tym także w ujęciu konfrontatywnym (rosyjsko-polskim i in.): leksykologii, frazeologii, leksykografii, morfologii, składni, fonetyki, ortografii, ortoepii. Możliwa jest także problematyka stylistyki i semantyki tekstów i wypowiedzi w formie zarówno pisemnej, jak i ustnej; tekstów rożnego rodzaju – publicystycznych, marketingowych, reklamowych, środków masowego przekazu, telewizyjnych, filmowych, dokumentalnych lub fabularnych, artystycznych, folklorystycznych. Przedmiotem ewentualnych badań mogą być kwestie dotyczące onomastyki, kulturologii lingwistycznej, historii języka, przekładoznawstwa i tłumaczenia (strategie, sposoby, środki i chwyty tłumaczeniowe) z uwzględnieniem aspektów etnologicznych, etnomentalnych, psychologicznych, socjologicznych, konceptologicznych i in. Mile widziane są własne podejścia i propozycje zarówno z punktu widzenia wyboru, jak i ukierunkowania każdego z tematów.  


Seminarium II

Prowadzący dr hab. Andrzej Polak

Problematyka seminarium Współczesna proza rosyjska i jej konteksty kulturowe

Seminarium magisterskie poświęcone będzie różnym aspektom współczesnej prozy rosyjskiej (poradzieckiej), w tym: szeroko rozumianej fantastyce i literaturze popularnej oraz zjawiskom z obrębu postmodernizmu i postrealizmu z uwzględnieniem teorii postkolonialnej. Prace winny mieć charakter interdyscyplinarny, co pozwoli studentom poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności badawcze. 

Konkretne sformułowania tematów wypracowane zostaną indywidualnie z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji poszczególnych osób. Możliwa, a nawet wskazana jest kontynuacja tematyki realizowanej na seminarium licencjackim.

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2017 drogą elektroniczną na adres andrzejpolakus@op.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

 

SEMINARIA LICENCJACKIE

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

Problematyka seminarium Literatura rosyjska i jej konteksty kulturowe

Prace będą mieć charakter interdyscyplinarny, tak aby student pisząc pracę dyplomową nie tylko poszerzał wiedzę i wykształcał umiejętności badawcze, ale również czerpał z tego satysfakcję. Konkretne sformułowania tematów wypracowywane będą indywidualnie z każdym studentem z uwzględnieniem jego zainteresowań i wizji pracy. Temat jest niezwykle szeroki i pojemny. Obejmuje zagadnienia związane zarówno z interpretacją utworów literackich, prezentacją motywów pojawiających się w twórczości wybranych pisarzy, jak i z charakterystyką szerokich kontekstów kulturowych rosyjskiej literatury.

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób

Zapisy do 5 października 2017 drogą elektroniczną na adres miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

Seminarium II 

Prowadzący dr hab. Oksana Małysa 

Problematyka seminarium Transformacje tłumaczeniowe w różnych typach tekstu

Tematyka prac dotyczyć będzie zagadnień związanych z różnymi typami transformacji tłumaczeniowych, ich przejawami w gatunkach użytkowych i literackich oraz konsekwencjami ich zastosowania dla pragmatyki i intencjonalności tekstu przekładu. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przekazanie w przekładzie elementów kulturowych oraz aluzji językowych. Podczas ustalania tematów prac będą uwzględniane również inne zainteresowania studentów w zakresie przekładoznawstwa. 

Grupa seminaryjna  maks. 12 osób 

Zapisy do 5 października 2017 drogą elektroniczną na adres omalysa@us.edu.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący zajęcia.

 

 

Seminarium III

Prowadzący dr Aleksandra Krawuczka

Problematyka seminarium

Proponowana tematyka prac licencjackich dotyczyć będzie różnych zagadnień językowych w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem elementów semantyki językoznawczej oraz elementów analizy dyskursu. Można również wybierać tematy z zakresu języka reklamy i biznesu w ujęciu porównawczym. Podczas ustalania tematów prac dyplomowych będą brane pod uwagę również zainteresowania studentów, ich własne pomysły i propozycje tematów.

Grupa seminaryjna max 12 osób

Zapisy do 5 października 2017 r. aleksandra.krawuczka@us.edu.pl

 

 

Seminarium III

Prowadzący dr Maciej Walczak

Problematyka seminarium

Proponowane tematy prac licencjackich będą dotyczyć różnych kwestii związanych z językiem rosyjskim w konfrontacji z innymi nowożytnymi językami europejskimi, w tym z językiem polskim. Poruszane zagadnienia będą zatem dotyczyć systemu gramatycznego języka rosyjskiego na różnych jego poziomach: fonetycznym, morfologiczno-słowotwórczym, leksykologicznym z ewentualnymi odniesieniami etymologicznymi, frazeologicznym, składniowym i stylistycznym. Chcąc umożliwić studentom uczęszczającym na seminarium maksymalną kreatywność, choć w ramach przyjętego kanonu prac naukowych, oraz wybór tematyki najbliższej ich wszelkim zainteresowaniom, mile widziane będą własne i dobrze przemyślane propozycje tematów. Ostateczna akceptacja własnych pomysłów zostanie dokonana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach seminaryjnych po przedstawieniu koncepcji i głównych założeń planowanej pracy.

Limit osób na seminarium 12.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się drogą mailową maciej.walczak@us.edu.pl