Seminaria dyplomowe

ROK AKADEMICKI 2020/2021
ZAPISY DO GRUP SEMINARYJNYCH 

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 stopnia odbywać się będą do dnia 25 września (piątek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 2 stopnia odbywać się będą do dnia 15 października (czwartek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres e-mail: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl oraz na służbowy adres mejlowy promotora wybranego seminarium.

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.  

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2020/2021:

prof. dr hab. Piotr Czerwiński: czerwinski.piotr@gmail.com 

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ: miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ: beata.pawletko@us.edu.pl

dr Agnieszka Gasz: agnieszka.gasz@us.edu.pl

dr Monika Karwacka: monika.karwacka@us.edu.pl

dr Aleksandra Krawuczka: aleksandra.krawuczka@us.edu.pl

dr Piotr Michałowski: piotr.michalowski@us.edu.pl

dr Maciej Walczak: maciej.walczak@us.edu.pl

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.plmiesowska_l@hot.pl.

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący prof. dr hab. Piotr Czerwiński

Proponowane tematy będą obejmować dosyć szeroki zakres problematyki związanej z językiem rosyjskim, w tym również w aspekcie porównawczym i translatorycznym. Mogą to być zagadnienia dotyczące języka reklamy, mass mediów, polityki, poetyki, folkloru, języka literatury pięknej, a także takich nowych form komunikacji, która odnajduje swój wyraz w Internecie w różnego rodzaju tekstach i wypowiedziach. Możliwe i pożądane jest badanie pod kątem podobieństw i różnic wybranych do analizy języków, tego, co jest charakterystyczne dla każdego z nich i tego, co można zaobserwować w języku rosyjskim i polskim, angielskim lub jakimś innym. Bardzo ciekawe są prace łączące aspekty językoznawcze z kulturologią, socjologią, psychologią, filozofią, literaturoznawstwem, antropologią, etnologią, religioznawstwem lub medioznawstwem. Lista tych powiązań może być dłuższa w zależności od zainteresowań. Warto też badać język w jego możliwych odmianach, nie tylko pisanej i literackiej, lecz także takich, jak slang, w tym młodzieżowy, różnego rodzaju żargony, mowa potoczna, język specjalistyczny, język biznesu, prawniczy, mowa sportowców, medyków, muzyków itp. Mogą to być także tematy w obrębie językoznawstwa jako takiego, z zagadnień gramatyki, leksykologii, frazeologii, słowotwórstwa, składni, fonetyki, ortografii, ortoepii, w powiązaniu lub nie z problematyką interdyscyplinarną, zarówno konfrontatywnie, z punktu widzenia translatoryki, tłumaczenia albo bez takowego, w zależności od preferencji piszącego pracę, jego wyboru i sposobu podejścia.

 

Seminarium II

Prowadzący dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ

Temat seminarium: Proza rosyjska od drugiej połowy XIX wieku do czasów obecnych

Zakres materiału, który warto poddać oglądowi jest bardzo szeroki. Dopuszczone będą tematy zaproponowane przez studentów, zgodne z ich zainteresowaniami. Promotor jest otwarty na pomysły i propozycje, a ostateczny temat i sposób jego realizacji zostanie wypracowany we wspólnej dyskusji.

 

SEMINARIA LICENCJACKIE

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ

W ramach seminarium realizowane będą zagadnienia związane z dyskursem męskości (m.in. męskość militarna, męskość hegemoniczna, toksyczna męskość, (nie)męskość, ojcostwo). Za materiał badawczy posłużą teksty literackie i inne teksty kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filmów rosyjskich, w których reprezentacje męskości przejawiają się w nader interesujący sposób. Tematy prac mogą zostać poszerzone bądź zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami, zainteresowaniami studentów.

 

Seminarium II

Prowadzący dr Agnieszka Gasz

Planowane zajęcia seminaryjne będą miały na celu przeprowadzenie analizy leksyki i frazeologii dotyczącej konsumpcji alkoholu oraz wybranych gatunków tekstów o tematyce bachicznej. Opis może być prowadzony na materiale rosyjskim, a także w ujęciu porównawczym z zastosowaniem metod analizy lingwistycznej dobranych odpowiednio do zadania określonego w temacie. Przykładowe zadania mogą obejmować: badanie sposobów tworzenia nazw drinków (na podstawie kart napojów), rekonstrukcję językowego obrazu picia (na materiale tekstów piosenek), analizę reklam alkoholu czy też opis technik tłumaczenia leksyki biesiadnej w tekstach literatury pięknej. Istnieje ponadto możliwość uzgodnienia tematu niezwiązanego z proponowanym obszarem zagadnień.

 

Seminarium III 

Prowadzący dr Monika Karwacka

Temat seminarium: Rosyjska e-literatura i inne przypadki literackie

Seminarium dedykowane jest najnowszej literaturze rosyjskiej tworzonej w cyberprzestrzeni przez  zarówno przez pisarzy o ustalonej pozycji literackiej jak i pisarzy amatorów, w tym  znacznej grupy blogerów rosyjskich, którzy tworzą tzw. „blogopowieści”. Seminarium przewiduje również prace dedykowane zagadnieniom literatury rosyjskiej w zakresie zainteresowań uczestników po przedstawieniu solidnej argumentacji i wstępnych tez, popartych zebranym materiałem.

 

Seminarium IV 

Prowadzący dr Aleksandra Krawuczka

Tematyka seminarium dyplomowego koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z leksykalnymi aspektami rosyjskiego dyskursu naukowego i prasowego, również w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim. Studenci mogą także pisać pracę z semantyki oraz z szeroko rozumianego języka biznesu i reklamy. Podczas ustalania tematów prac dyplomowych będą brane pod uwagę indywidualne zainteresowania studentów, w związku z czym istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu pracy.

 

Seminarium V

Prowadzący dr Piotr Michałowski

Temat seminarium: Tłumaczenie tekstów nieliterackich

Tematyka prac będzie dotyczyć tłumaczenia oraz analizy przekładów tekstów publicystycznych i popularnonaukowych z różnych dziedzin, a także ścieżek dźwiękowych filmów i programów telewizyjnych (wybranych przez studentów w porozumieniu z prowadzącym). Podstawą pracy dyplomowej może być tłumaczenie własne studenta lub istniejący przekład tekstu nieliterackiego. Celem pracy będzie stworzenie komentarza dotyczącego transformacji przekładowych zastosowanych w tłumaczeniu.

 

Seminarium VI

Prowadzący dr Maciej Walczak

Proponowane tematy prac licencjackich będą dotyczyć różnych kwestii związanych z językiem rosyjskim w konfrontacji z innymi nowożytnymi językami europejskimi, w tym z językiem polskim. Poruszane zagadnienia będą zatem dotyczyć systemu gramatycznego języka rosyjskiego na różnych jego poziomach: fonetycznym, morfologiczno-słowotwórczym, leksykologicznym z ewentualnymi odniesieniami etymologicznymi, frazeologicznym, paremiologicznym, składniowym i stylistycznym. Materiał badawczy stanowić mogą zjawiska językowe w reklamach, serialach, filmach, programach rozrywkowych, utworach literatury pięknej, piosenkach, a także żargonach i socjolektach. Chcąc umożliwić studentom uczęszczającym na seminarium maksymalną kreatywność, choć w ramach przyjętego kanonu prac naukowych, oraz wybór tematyki najbliższej ich wszelkim zainteresowaniom, mile widziane będą własne i dobrze przemyślane propozycje tematów. Ostateczna akceptacja własnych pomysłów zostanie dokonana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach seminaryjnych po przedstawieniu koncepcji i głównych założeń planowanej pracy.