Rozliczenie dochodów przez zakład pracy (PIT-12)

Jeżeli w 2016 r. podatnik uzyskał dochód wyłącznie od jednego płatnika i jest pracownikiem, to może skorzystać z możliwości rozliczenia swoich dochodów przez swojego pracodawcę.

Wystarczy, że złoży temu płatnikowi przed dniem 10 stycznia 2016 r. oświadczenie na druku PIT-12, że:

  1. poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, innych opodatkowanych stawką zryczałtowaną, czy dochodów rozliczanych na PIT-38 – niektóre dochody kapitałowe, albo dochodów
    z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem czy kartą podatkową (dochodów tych nie rozlicza się wg zasad ogólnych);
  2. nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 
  3. nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko; 
  4. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej ci właśnie przez tego płatnika.

W takim wypadku płatnik jest obowiązany sporządzić za podatnika roczne obliczenie podatku – na druku PIT-40.

Po złożeniu takiego oświadczenia w terminie przed 10 stycznia 2016 r. podatnik nie ma już obowiązku składać żadnego zeznania podatkowego, chyba że podatnik uzyskał jednak inne dochody.

Osoby rozliczane przez Zakład Pracy nie mają możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.