Przestrzenie Przekładu 5. Program konferencji

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz

Komisja Przekładoznawcza
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

mają zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności
(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.), tłumaczy,
a także wszystkie inne zainteresowane osoby

do udziału w cyklicznej konferencji

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 5

Konferencja odbędzie się w dniach 2425 października 2019 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Komitet naukowy                                        

dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
dr hab. Oksana Małysa
dr Gabriela Wilk              

Komitet organizacyjny

mgr Anna Paszkowska
mgr Katarzyna Akartel
mgr Łukasz Gęborek
mgr Maciej Małek
mgr Dawid Adamczyk
mgr Dawid Bronowski
mgr Szymon Bryzek
mgr Jakub Bober
mgr Monika Ćmiel
mgr Sławomir Smugowski
inż. Kajetan Kantorysiński

Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. W bieżącym roku postanowiliśmy utworzyć nową sekcję poświęconą problemowi zastosowania w przekładzie nowych technologii. Nie jest to temat nowy, niemniej ciągle jeszcze opisany niedostatecznie. Od uczestników pragnących wystąpić w tej sekcji oczekujemy nie tylko propozycji teoretycznych, ale też praktycznych rozwiązań, mogących ułatwić/ulepszyć pracę z tekstami przygotowanymi w innych językach.  

Wyrażamy przekonanie, że nasze propozycje tematyczne pozwolą na uchwycenie różnorodności kontekstów i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

 • Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:
 1. Przekład – zagadnienia ogólne
 2. Przekład specjalistyczny
 3. Przekład ustny i audiowizualny
 4. Przekład artystyczny
 5. Tłumacz i jego dzieło
 6. Dydaktyka przekładu
 7. Nowe technologie a przekład
 8. Studenci o przekładzie

Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online.

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji studenckiej „Studenci o przekładzie” (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). Jej uczestnicy mają możliwość publikacji w osobnej monografii studenckiej.

 • Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.
 • Opłata konferencyjna wynosi 450 zł (lub 100 €).
  Opłata dla uczestników on-line 225 zł (lub 50 €)

      Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 17 września 2019 roku.

      Nr konta dla przelewów krajowych: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
      Nr konta dla przelewów zagranicznych: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909;
      SWIFT: INGBPLPW
      Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski
      Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
      W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: Faktura jest wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu. Osoby, które chciałyby uzyskać fakturę wystawioną na uczelnię, prosimy o dokonywanie wpłaty opłaty konferencyjnej z rachunku bankowego uczelni.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

 • Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.
  Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 17 września 2019 roku. Dla osób, które będą starać się o wizę, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do tygodnia od otrzymania zgłoszenia.

 • Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 25 minut, w sekcjach: do 20 minut.
 • Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do publikacji. Opublikowane będą artykuły po pozytywnej recenzji wydawniczej.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej www.ifw.us.edu.pl

 

                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                           Organizatorzy

Informacje w PDF

Informacjа w języku rosyjskim