Przestrzenie Przekładu 3. Program konferencji

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności
(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.)
do udziału w cyklicznej konferencji

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 3

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5.

PROGRAM KONFERENCJI

______________________________________________

 

Komitet naukowy
dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
dr hab. Oksana Małysa

Komitet organizacyjny
dr Gabriela Wilk
mgr Anna Paszkowska-Wilk
mgr Anna Podstawska
mgr Sławomir Smugowski
mgr Katarzyna Englicht
mgr Łukasz Gęborek
mgr Maciej Małek

Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych.

Wyrażamy przekonanie, że takie podejście pozwoli na uchwycenie różnorodności kontekstów tematycznych i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

• Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:
1. Przekład – zagadnienia ogólne
2. Przekład specjalistyczny
3. Przekład ustny i audiowizualny
4. Przekład artystyczny
5. Tłumacz i jego dzieło
6. Zjawiska gramatyczne w przekładzie
7. Dydaktyka przekładu
8. Studenci o przekładzie

Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online.

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej).

• Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

• Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €).
Opłata dla uczestników on-line 200 zł (lub 50 €)

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 10 września roku.
Nr konta dla przelewów krajowych: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Nr konta dla przelewów zagranicznych: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909; SWIFT: INGBPLPW
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski
Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: Faktura jest wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu, w związku z czym na wpłaty dokonane z kont osobistych nie mogą być wystawiane faktury na uczelnie.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 lipca 2017 roku za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.przestrzenieprzekladu2017.us.edu.pl

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 10 sierpnia 2017 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt (ok. 100-150 słów).

• Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 25 minut, w sekcjach: do 20 minut.

• Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do publikacji.

• Ogólne pytania do organizatorów można kierować na adres przestrzenieprzekladu@us.edu.pl

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej www.ifw.us.edu.pl oraz na stronie konferencji Przestrzenie Przekładu 3 www.przestrzenieprzekladu2017.us.edu.pl.

 

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Informacje w PDF

Инфромация на русском языке