Konferencja Przestrzenie przekładu 15-16 października 2015

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

ma zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności

(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.)

do udziału w konferencji 

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU

2015

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 roku

w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

 

Komitet naukowy

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik

dr Oksana Małysa

Komitet organizacyjny

dr Gabriela Wilk

mgr Anna Paszkowska-Wilk

mgr Anna Podstawska

Przedmiotem refleksji na konferencji będą m.in. współczesne zjawiska transferu międzyjęzykowego,  funkcjonowanie tekstów tłumaczonych i ich recepcja, opis relacji systemowo-językowych i kulturowych w przekładzie, rozważania na temat kierunków analiz przekładowych.  Szerokie ujęcie tematu pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne wypracowane w wyniku dialogu interdyscyplinarnego. Pozwoli to na uchwycenie charakterystycznej dla przekładoznawstwa wieloaspektowości i różnorodności tematycznej.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

1)      Przekład specjalistyczny

2)      Przekład audiowizualny

3)      Przekład artystyczny

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). 

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €).

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 20 września 2015 roku.

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 września 2015 roku pocztą elektroniczną na adres przestrzenie.przekladu@gmail.com

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 10 września 2015 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt (ok. 100-150 słów).

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 20 minut, w sekcjach: 15 minut.

Planowana jest publikacja monografii zbiorowej.

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                                  Organizatorzy

 

Ogólne pytania do organizatorów można kierować na adres przestrzenie.przekladu@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy 

Заявка 

Информация на русском языке