Przestrzenie Przekładu 2. Program konferencji

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności
(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.)

do udziału w konferencji

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 2

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

PROGRAM KONFERENCJI „PRZESTRZENIE PRZEKŁADU” 2 

______________________________________________________________ 

Komitet naukowy                                                   

dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik                            
dr hab. Oksana Małysa                     

Komitet organizacyjny

dr Gabriela Wilk
mgr Anna Paszkowska-Wilk
mgr Anna Podstawska
mgr Katarzyna Englicht
mgr Sławomir Smugowski

 

Podobnie jak w roku ubiegłym przedmiotem refleksji na konferencji będą m.in. zagadnienia ogólnoteoretyczne związane z przekładem, zjawiska transferu międzyjęzykowego, funkcjonowanie tekstów tłumaczonych i ich recepcja, opis relacji systemowo-językowych i kulturowych w przekładzie, rozważania na temat kierunków analiz przekładowych.

Szerokie ujęcie tematu pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne wypracowane w wyniku dialogu interdyscyplinarnego. Pozwoli to na uchwycenie charakterystycznej dla przekładoznawstwa wieloaspektowości i różnorodności tematycznej.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

1.      Przekład – zagadnienia ogólne
2.     
Przekład specjalistyczny

3.     
Przekład ustny i audiowizualny

4.     
Przekład artystyczny

5.     
Zjawiska gramatyczne w przekładzie
6.      Dydaktyka przekładu

Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online.

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej).

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €)
Opłata dla uczestników online 200 zł (lub 50 €)

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 20 lipca 2016 roku.

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu + imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: Faktura jest wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu Asystenta w Sosnowcu.

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2016 roku za pomocą formularza elektronicznego.

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 10 lipca 2016 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt (ok. 1200-1500 znaków).

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: do 25 minut, w sekcjach: do 20 minut.

Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

Ogólne pytania do organizatorów można kierować na adres przestrzenieprzekladu@us.edu.pl.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie konferencji http://www.przestrzenieprzekladu2016.us.edu.pl.

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Informacje w PDF

Информация на русском языке