Niezbędnik sesyjny dla pracowników

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami i wątpliwościami pracowników wydziału chciałabym przekazać Państwu kilka informacji, uwzględniających doświadczenia z zeszłorocznej sesji egzaminacyjnej. Może okażą się przydatne i pozwolą uniknąć nieporozumień.

1) Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Zgodę na IOS wydaję w przypadkach określonych w regulaminie (studia na drugim kierunku, wychowywanie dziecka i w tzw. uzasadnionych przypadkach, czyli np. jeśli student znalazł się w ciężkiej sytuacji osobistej (udokumentowanej)).

W przypadku studiów I stopnia nie wydaję zgody na IOS ze względu na pracę zawodową. Taką zgodę dostają natomiast studenci studiów II stopnia.

Uprzejmie proszę o precyzyjne podawanie w tabeli do podania o IOS trybu i warunków zaliczenia (zamiast „wg ustaleń”, „ustnie” itp.). Sugerowałabym, aby nie zwalniać studentów całkowicie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, lecz dopuszczać absencję 50%. Warunkiem uzyskania zaliczenia nie może być jedynie dostarczenie referatu czy napisanie jednego kolokwium, gdyż taki tryb nauki nie gwarantuje, że student faktycznie opanuje materiał.

Pragnę również przypomnieć, że brak wpisu w tabeli nie uniemożliwia studentowi uzyskania zgody na IOS. Oznacza tylko, że prowadzący zajęcia wymaga od studenta uczestnictwa w swoich zajęciach i uzyskania zaliczenia na zasadach obowiązujących całą grupę.

W przypadku odmowy (w zeszłym semestrze zdarzyło się to kilkakrotnie w przypadku studentów studiów I stopnia, którzy złożyli podanie o IOS ze względu na pracę), pracownica dziekanatu informuje instytut.

2) Przedłużenie sesji

Zgodę na tzw. przedłużenie sesji (właściwie: wpis warunkowy) uzyskuje każdy student.

Przedłużenie wynosi 1 miesiąc i jest udzielane tylko raz w czasie sesji.

Zgoda na przedłużenie sesji nie oznacza, że mają Państwo obowiązek dodatkowego odpytywania studenta, przeprowadzania dodatkowego testu, egzaminu itd. Jeśli student wykorzystał już wszystkie szanse przewidziane w regulaminie, nie przysługują mu kolejne mimo uzsykania zgody na przedłużenie sesji.

Każdy student otrzymuje zgodę, ponieważ pracownicy dziekanatu nie są w stanie stwierdzić, czy przysługuje mu dodatkowy termin uzyskania zaliczenia, czy też nie, a każdorazowe konsultowanie się z pracownikami instytut byłoby bardzo uciążliwe i czasochłonne.

W przypadku ostatniego semestru studiów II stopnia student, który nie zaliczył seminarium magisterskiego, otrzymuje zgodę na przesuniecie terminu rozliczenia semestru i złożenia pracy magisterskiej o 2 miesiące. Jeśli promotor uzna, że magistrant potrzebuje więcej czasu, wyznaczam termin podany przez promotora. Uprzejmie proszę o odpowiednią adnotację i Państwa podpis na podaniu.

Studenci, którzy spędzili semestr/rok za granicą w ramach programu Erasmus, dostają (zgodnie z zaleceniami biura) zgodę na przedłużenie sesji o cały semestr.

3) Wpisywanie zaliczeń i ocen z egzaminów

Uprzejmie proszę o wpisywanie wszystkich ocen do systemu, indeksów i na karty studentów wyższych lat (karty studentów pierwszego roku będą wydrukowane już z ocenami pobranymi z USOSa).

Jeśli student nie uzyska zaliczenia, to należy wpisać każdorazowo ocenę niedostateczną. Brak zaliczenia nie oznacza braku wpisu. Brak zaliczenia to ocena niedostateczna.

Nieobecność na egzaminie skutkuje oceną niedostateczną. Tę ocenę należy wpisać.

Jeśli student nie uzyskał zaliczenia przed I terminem egzaminu, to także otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu. Nie przysługują mu potem dwa terminy, lecz jeden. Jeśli nie uzyska zaliczenia także przed II terminem egzaminu, dostaje drugą ocenę niedostateczną (bez prawa do egzaminu komisyjnego). Wszystkie oceny niedostateczne muszą być wpisane. Ich brak wpływa na obliczanie średniej. Poza tym uniemożliwia stwierdzenie, ile terminów zaliczenia i egzaminu student już ma za sobą

4) Egzaminy komisyjne

Egzamin komisyjny nie jest III terminem.

Zgoda na egzamin komisyjny wydawana jest wtedy, gdy podczas przeprowadzania poprzedniego egzaminu doszło do nieprawidłowości.

Uprzejmie proszę, aby Państwo nie zachęcali studentów do składania takich podań (a to niestety się zdarza). Egzaminator, który sugeruje studentowi skorzystanie z tego prawa, przyznaje tym samym, że naruszył regulamin w czasie przeprowadzania egzaminu lub niesprawiedliwie ocenił studenta. Zachęca studenta do podważenia wyniku egzaminu, który sam przeprowadził.

Z oczywistych względów jest to sytuacja nie do przyjęcia.

5) Nowy regulamin dyplomowania

Regulamin został rozesłany do instytutów i mieli Państwo okazję zapoznać się z nim. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na par. 2 ust. 6:

Ukończenie pracy dyplomowej jest podstawą zaliczenia studentowi seminarium dyplomowego.

Zaliczenie studentowi ostatniego semestru seminarium dyplomowego w sytuacji, gdy praca nie jest gotowa, pociąga za sobą poważne konsekwencje dla studenta. Nie można wyznaczyć nowego promotora, nie ma też podstawy do przedłużenia sesji i przesunięcia terminu złożenia pracy, nie można też skierować studenta na powtarzanie przedmiotu, gdyż student formalnie seminarium zakończył. Teoretycznie student może reaktywować się na dzień obrony, ale bez promotora i bez statusu studenta ma nikłe szanse na dokończenie pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Proszę zatem o bardzo poważne traktowanie tego zapisu.   

6) Wydziałowy regulamin studenckich praktyk zawodowych – informacja dla opiekunów praktyk

W październiku Rada Wydziału przyjęła regulamin studenckich praktyk zawodowych.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na par. 7, ust. 4 i 5.

4. Na wniosek studenta dziekan może zaliczyć jako praktykę zawodową:

1)na studiach niestacjonarnych: udokumentowaną pracę zawodową studenta, pod warunkiem, że wykonywana praca była zgodna z profilem kształcenia na kierunku i specjalności studiów a okres zatrudnienia nie był krótszy niż określony w planie studiów czas trwania praktyki;

5. Student ubiegający się o uznanie za praktykę zawodową działalności wymienionych w pkt. 4 kieruje odpowiedni wniosek w tej sprawie do dziekana wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy opatrzonymi pozytywną opinią opiekuna praktyki.

Pracę zawodową można zaliczyć jako praktykę jedynie na studiach niestacjonarnych. Jest to zgodne z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007.

Zarządzenie to prawdopodobnie zostanie wkrótce zmienione. Już teraz na wielu wydziałach (na naszym wydziale też) zalicza się pracę zawodową jako praktykę także w przypadku studentów studiów stacjonarnych.

Ponieważ podania, które wpłynęły przed przyjęciem nowego regulaminu (czyli podania bez podpisu opiekuna), rozpatrywałam pozytywnie, ten tryb utrzymałam do końca semestru zimowego.  Od semestru letniego będę rozpatrywać wyłącznie podania opatrzone akceptacyjnym podpisem opiekuna praktyk. Uprzejmie proszę o opiniowanie tych dokumentów.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji na dyżurze trzy razy w tygodniu.

Z wyrazami szacunku

Monika Bielińska