Nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Ukrainą (NAWA)

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy z Zagranicą UŚ uprzejmie informuje, że na stronie internetowej NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej) ukazało się  zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Ukrainą.

Nabór wniosków w NAWIE  upływa 23 września 2019 r., o godz. 15.00.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnera z Polski i  z Ukrainy.

Rozpatrywane będą wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i na Ukrainie.

 

Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: 

  • nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.),
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna,
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem,
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka,
  • nowe substancje i materiały,
  • nauki społeczne i humanistyczne,
  • technologie obronne.

 

Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

 

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

•             Koszty podróży (koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW) naukowców polskich do kraju partnera – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.

•             Koszty pobytu naukowców z kraju partnera w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:

- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

 

Wnioskowany budżet projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny projektu.

Ogólną zasadą jest, że strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

 

Szczegółowe informacje znajdują się stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Ukraina-2019/BIL_zaproszenie_Ukraina.pdf

https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna/nabory-2019#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-ukraina-2019.

 

Wnioski mogą być składane wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA poprzez Dział Współpracy z Zagranicą. Wzór wniosku znajduje się w załączeniu. Część I jest wypełniana przez DWZ.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku są proszone o kontakt z DWZ UŚ.

 

Dział Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

Katowice 40-007

Tel.: 32 359 20 52

E-mail: agata.wojcik@us.edu.pl

http://dwz.us.edu.pl