Nabór na wyjazdy stypendialne studentów w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP) w ramach programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ogłasza rekrutację na

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW W CELU REALIZACJI
PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ
(SMP)

w ramach PROGRAMU ERASMUS+

KA 103 – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z KRAJAMI PROGRAMU.

Rekrutacja w bieżącym roku akademickim ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.

 

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2019/20:

- 28 państw członkowskim Unii Europejskiej

- Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Serbia, Turcja

 

 Praktyka nie może być realizowana w:

a) Instytucjach Unii Europejskiej,

b) Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,

c) Placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,

d) Zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nieposiadających odrębnej osobowości prawnej.

 

1. Rekrutacja obejmuje studentów wszystkich lat, specjalności oraz poziomów studiów.

Uwaga dla absolwentów – na praktykę może wyjechać absolwent UŚ pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów do dnia zakończenia planowanego wyjazdu nie minęło 12 (dwanaście) miesięcy.

2. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wydruk formularza aplikacyjnego; link do formularza dostępny jest pod adresem https://formularze.us.edu.pl/form/index/435
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka angielskiego / niemieckiego / rosyjskiego – w zależności od języka, w jakim będzie realizowana praktyka),
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczonej przez Dziekanat.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4.28, do przegródki koordynatora IFW ds. programu Erasmus+ dr Swietłany Biczak. Informacja o zakwalifikowaniu Kandydata na szczeblu instytutowym zostanie przesłana do Kandydata drogą mailową.

Uwaga!

  • Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu Kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego bądź jego absolwentem;
  • Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu;
  • Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z harmonogramem zajęć ani uniemożliwiać Studentowi udziału w nich.

 

Podstawą zakwalifikowania studenta przez Dział Współpracy z Zagranicą jest program praktyki  (Learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana). Formularz programu praktyki  (Learning agreement for traineeship) oraz wskazówki dotyczące wypełnienia tego formularza znajdują się na stronie internetowej www.erasmus.us.edu.pl, w zakładce: wyjazdy studentów => wyjazdy na praktykę.

Potwierdzeniem zakwalifikowania studenta przez jednostkę jest przekazanie przez zakwalifikowanego studenta do Działu Współpracy z Zagranicą kserokopii, skanu lub wydruku skanu indywidualnego programu praktyki, czyli porozumienia o programie praktyki (Learning agreement for traineeship) zatwierdzonego przez koordynatowa IFW i prodziekana ds. studenckich.

W ciągu 14 dni od złożenia zatwierdzonego programu praktyki student jest zobowiązany przedstawić indywidualny program praktyki, czyli porozumienie o programie praktyki (Learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany przez zagraniczną instytucję partnerską, w której praktyka ma być realizowana (dopuszczalny jest skan).

W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, zakwalifikowanie przez jednostkę może zostać anulowane.

Zatwierdzony i podpisany program praktyki (Learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Wszelkie informacje odnośnie do zasad rekrutacji i uczestnictwa w programie znajdują się na stronie internetowej:

www.erasmus.us.edu.pl,
w zakładce: wyjazdy studentów => wyjazdy na praktykę.

Z wyrazami szacunku,

 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

swietlana.biczak@us.edu.pl