Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników Kierunku Filologia rosyjska

Szanowni Państwo,

Od 19 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2019 r., godz. 14.00 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników Kierunku Filologia rosyjska.

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

• Etap I

19 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – przesłanie zgłoszenia wyjazdu dydaktycznego (zał. nr 1) na adres e-mail swietlana.biczak@us.edu.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu dydaktycznego zostanie przesłana drogą mailową 02 grudnia 2019.

 

• Etap II

03 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r., godz. 14.00 – składanie wydruków wymaganych dokumentów do przegródki dr Swietłany Biczak w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28): Staff Mobility Agreement for Teaching (zał. nr 2) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Staff Mobility Agreement for Training (zał. nr 3) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych.

Uwaga: W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie w części „The Sending Institution” w rubryce „Faculty/Department” jest wpisana angielska nazwa Wydziału Humanistycznego – Faculty of Humanities.

W przypadku wątpliwości przed złożeniem wydruku można wysłać wypełniony formularz na adres swietlana.biczak@us.edu.pl w celu sprawdzenia poprawności danych.

 

16 grudnia 2019 od godz. 10.00 – złożone uprzednio formularze Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training z podpisem koordynatora ds. programu Erasmus+ będą do odbioru w przegródkach w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28).

Uwaga: W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie pracownicy we własnym zakresie uzyskują na formularzu Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training podpis bezpośredniego przełożonego:

·         pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Językoznawstwa – podpis Zastępcy Dyrektora Instytutu Językoznawstwa dr hab. prof. UŚ Jolanty Lubochy-Kruglik;
·         pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Literaturoznawstwa – podpis Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa prof. dr. hab. Dariusza Pawelca;
·         pracownicy dydaktyczni – podpis Zastępcy Dyrektora Kierunku Filologia rosyjska dr Lidii Mięsowskiej;
·         pracownicy administracyjni – podpis bezpośredniego przełożonego.

 

• Etap III

16 grudnia 2019 – 24 stycznia 2020, godz. 14.00 osoby zakwalifikowane do wyjazdu kontaktują się z koordynatorem ds. programu Erasmus+ w uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. nr. 4), przesyłając do niego skan formularza Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora z uczelni przyjmującej pracownik składa do przegródki dr Swietłany Biczak w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28) do 24 stycznia 2020, godz. 14.00.

Do naboru mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

- są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

- są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. nr. 5) i szkoleniowych (zał. nr. 6) w r. akad. 2019/2020. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

Wyjazdy dydaktyczne muszą być zrealizowane do 31.05.2020 r. (najpóźniejsza data zakończenia pobytu).

 

Ośrodki Partnerskie Kierunku Filologia rosyjska dla wyjazdów dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020:

 

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO, CZECHY – 1 miejsce

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, CZECHY – 4 miejsca

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA – 2 miejsca

IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, ROSJA – 1 miejsce

UDMURT STATE UNIVERSITY, ROSJA – 1 miejsce

BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY – 1 miejsce

 

 

Z wyrazami szacunku

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Kierunek Filologia rosyjska