Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW

Szanowni Państwo,

Od 12 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r., godz. 15.30 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW.

 

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

  • Etap I

12 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r., godz. 15.30 – składanie wydruków wymaganych dokumentów w sekretariacie IFW: Individual Teaching Programme (zał. nr 1) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Individual Work Programme (zał. nr 2) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych. 

  • Etap II

21 grudnia – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu;

  • Etap II

21 grudnia 2016 – 13 stycznia 2017, godz. 15.30 – osoby zakwalifikowane do wyjazdu odbierają złożone uprzednio formularze Individual Teaching Programme / Individual Work Programme z podpisem koordynatora IFW oraz dyrekcji IFW, kontaktują się z koordynatorem uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. nr 3), przesyłając do niego skan formularza Individual Teaching Programme / Individual Work Programme w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora uczelni przyjmującej pracownik składa w sekretariacie IFW do 13 stycznia 2017, godz. 15.30.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na szczeblu Instytutu będzie miało charakter konkursowy (dotyczy wyjazdów dydaktycznych), przy czym pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy lub osoby, które dotąd rzadziej uczestniczyły w programie Erasmus+. W przypadku wyjazdów szkoleniowych podstawę kwalifikacji stanowić będzie Individual Work Programme.

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

-          są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

-           są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. nr 4) i szkoleniowych (zał. nr 5) w r. akad. 2016/2017. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

 

Ośrodki Partnerskie IFW w roku akademickim 2016-2017

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA  – 2 miejsca

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, CZECHY – 2 miejsca

BABES-BOLYAIUNIVERSITY, CLUJ-NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO, CZECHY – 1 miejsce

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY – 1 miejsce

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, SŁOWACJA – 2 miejsca

 

 

Z poważaniem

dr Maciej Walczak