Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW

Szanowni Państwo,

Od 5 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r., godz. 15.00 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW.

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

• Etap I

5 listopada 2018 r. – 17 listopada 2018 r.  – przesłanie zgłoszenia wyjazdu dydaktycznego (zał. nr 1) na adres e-mail: swietlana.biczak@us.edu.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu dydaktycznego zostanie przesłana drogą mailową 19 listopada 2018.

• Etap II

20 listopada 2018 r. – 27 listopada 2018 r., do godz. 15.00 – składanie wydruków wymaganych dokumentów w sekretariacie IFW: Individual Teaching Programme (zał. nr 2) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Individual Work Programme (zał. nr 3) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych.

29 listopada – osoby zakwalifikowane do wyjazdu odbierają złożone uprzednio formularze Individual Teaching Programme / Individual Work Programme z podpisem koordynatora ds. programu Erasmus+ w IFW oraz dyrekcji IFW.

• Etap III

29 listopada 2018 – 25 stycznia 2018, godz. 15.00  osoby zakwalifikowane do wyjazdu kontaktują się z koordynatorem ds. programu Erasmus w uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. nr 4), przesyłając do niego skan formularza Individual Teaching Programme / Individual Work Programme w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora z uczelni przyjmującej pracownik składa w sekretariacie IFW do 25 stycznia 2018, do godz. 15.00.

Jeżeli strona przyjmująca zaproponuje inny termin wyjazdu, należy złożyć poprawiony wydruk formularza Individual Teaching Programme / Individual Work Programme w sekretariacie IFW w celu uzyskania podpisu koordynatora ds. programu Erasmus+ oraz dyrekcji IFW.

Proszę wziąć pod uwagę przerwę w zajęciach od 3 do 14 grudnia 2018 oraz przerwę świąteczną. Skan poprawionego formularza z podpisami należy wysłać do koordynatora z uczelni przyjmującej w celu uzyskania jego podpisu. Wydrukowany skan poprawionego formularza z wymaganym podpisem pracownik składa w sekretariacie IFW do 25 stycznia 2018, godz. 15.00.

 

Do naboru mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

- są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

- są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. nr 5) i szkoleniowych (zał. nr 6) w r. akad. 2018/2019. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

Wyjazdy muszą być zrealizowane do 31.05.2019 r. (najpóźniejsza data zakończenia pobytu).

 

Ośrodki Partnerskie IFW w roku akademickim 2018/2019

 

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY – 2 miejsca

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, CZECHY – 4 miejsca

BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

GAZI UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO, CZECHY – 1 miejsce

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY – 1 miejsce

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

 

Z wyrazami szacunku

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej