Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW

Szanowni Państwo,

Od 19 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r., godz. 15.00 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW.

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

• Etap I

19 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r., godz. 15.00 – składanie wydruków wymaganych dokumentów w sekretariacie IFW: Individual Teaching Programme (zał. nr 1) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Individual Work Programme (zał. nr 2) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych.

• Etap II

9 stycznia – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu;

• Etap III

9 stycznia 2018 – 25 stycznia 2018, godz. 15.00 – osoby zakwalifikowane do wyjazdu odbierają złożone uprzednio formularze Individual Teaching Programme / Individual Work Programme z podpisem koordynatora IFW oraz dyrekcji IFW, kontaktują się z koordynatorem uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. nr 3), przesyłając do niego skan formularza Individual Teaching Programme / Individual Work Programme w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora uczelni przyjmującej pracownik składa w sekretariacie IFW do 25 stycznia 2018, godz. 15.00.

Postępowanie kwalifikacyjne na szczeblu Instytutu będzie miało charakter konkursowy (dotyczy wyjazdów dydaktycznych). O zakwalifikowaniu pracownika na wyjazd w wybrane miejsce będą decydować osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z poprzedniego roku akademickiego oraz liczba wyjazdów osoby zainteresowanej w ramach programu Erasmus+ w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku z tym proszę o dołączenie do dokumentów konkursowych listy osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych i informacji o zrealizowanych wyjazdach w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2015/2016.

W przypadku wyjazdów szkoleniowych podstawę kwalifikacji stanowić będzie Individual Work Programme.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

- są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

- są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. nr 4) i szkoleniowych (zał. nr 5) w r. akad. 2017/2018. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

Ośrodki Partnerskie IFW w roku akademickim 2017/2018

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

GAZI UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, CZECHY – 4 miejsca

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO, CZECHY – 1 miejsce

BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY – 1 miejsce

IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, ROSJA – 2 miejsca

VLADIMIR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER ALEXANDER AND NIKOLAY STOLETOVS, ROSJA – 1 miejsce

Proszę o podejmowanie przemyślanych decyzji. Rezygnacja z wyjazdu, na który pracownik został zakwalifikowany oznacza zmniejszenie puli miejsc wyjazdowych dla Instytutu w kolejnym roku akademickim.

Z wyrazami szacunku

Anna Podstawska