Nabór na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Kierunek Filologia rosyjska na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu
ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2020/2021

UWAGA!!! Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb

1. Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) odbywa się w formie konkursu i obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Kierunku Filologia Rosyjska.

Uwaga dla studentów III roku – można ubiegać się o wyjazd pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim.

2. HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 • 16.03.2020–31.03.2020 składanie wniosków poprzez system USOSweb
 • 01.04.2020–03.04.2020 kwalifikacja studentów kierunku Filologia rosyjska
 • 06.04.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie USOSweb
 • 07.04.2020–20.04.2020 uzupełnienie wniosku przez zakwalifikowanego kandydata,  następnie uzupełnienie i zatwierdzenie wniosku przez koordynatora, dostarczenie przez kandydata wydrukowanego wniosku do przegródki dr Swietłany Biczak

3. ETAPY REKRUTACJI

Studenci mają możliwość składania wniosków na wyjazdy objęte programem Erasmus+ poprzez komponent „Wymiana studencka”, który dostępny jest po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku w systemie USOSweb będzie dostępna poprzez komponent „Wymiana studencka”

W przypadku problemów technicznych ze złożeniem wniosku uprzejmie proszę o kontakt z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów, tel. 32 359 13 11, 32 359 21 04, mgr inż. Krzysztof Salamon, krzysztof.salamon@us.edu.pl

Studenci podczas rekrutacji składają maksymalnie jeden wniosek (na jednym Kierunku), w którym mogą wybrać maksymalnie 3 oferty wyjazdów (tylko spośród umów wymienionych w ogłoszeniu) – jest to pierwszy etap rekrutacji.

Uwaga! Przy składaniu wniosku:

 • w rubryce „życiorys w języku polskim” proszę wpisać aktualny mail kontaktowy;
 • w rubryce „życiorys w języku angielskim” wpisać „nie dotyczy”. Jeżeli student preferuje wyjazd z innym studentem, w tej rubryce proszę wpisać „preferowany wyjazd z Iks Iksińskim”;
 • w rubryce „list motywacyjny w języku polskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego z ostatniego semestru (studenci pierwszego roku studiów I stopnia – wszystkie cztery oceny z PNJR);
 • w rubryce „list motywacyjny w języku angielskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego z ostatniego semestru.

Po złożeniu wniosku należy go zatwierdzić.

Po ocenie wniosków studentów komisja rekrutacyjna przyznaje miejsca na wyjazdy. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyjazdu koordynator Erasmus+ wprowadza do systemu 6 kwietnia 2020.

Student, który złożył wniosek, powinien sprawdzić decyzję komisji. Strona dostępna jest po użyciu odnośnika „wnioski” z głównego interfejsu komponentu „Wymiana studencka”. Kolumna „status” przedstawia informacje na temat decyzji komisji rekrutacyjnej. Status „przyznano wyjazd” oznacza, że komisja zaakceptowała wniosek studenta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w kolumnie wyświetli się treść „rozpatrzono negatywnie”.

Następnie rozpoczyna się drugi etap rekrutacji. Polega on na uzupełnieniu danych o wyjeździe – najpierw studenci, którzy otrzymali miejsca na wyjazd, uzupełniają wniosek w USOSie, następnie koordynator wprowadza informacje dotyczące wyjazdu.

Następnie koordynator zatwierdza dane wyjazdu. Po zatwierdzeniu przez koordynatora student drukuje formularz aplikacyjny, podpisuje i zostawia w przegródce dr Swietłany Biczak w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa, w pokoju 4.28 do 20 kwietnia 2020.

Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu Kierunku Filologia rosyjska  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu.

Ostatni etap rekrutacji obejmuje weryfikację i ostateczne zatwierdzanie aplikacji studentów na podstawie wspólnej listy rankingowej Wydziału Humanistycznego przez Dział Współpracy z Zagranicą.

 

4. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;
 • ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego (dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia – średnia ze wszystkich czterech ocen z PNJR z ostatniego semestru)
 • ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego

Studenci którzy aplikują o wyjazd muszą złożyć indeksy z ocenami do Dziekanatu w terminie do 15 marca 2020.

5. UCZELNIE PARTNERSKIE KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą.

W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z warunkami wyjazdów studentów na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

na Kierunku Filologia rosyjska

swietlana.biczak@us.edu.pl