Nabór na praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach

ogłasza nabór na wyjazdy studentów na praktykę za granicą w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

 

1. Rekrutacja odbywa się w formie konkursu i zasadniczo obejmuje studentów wszystkich lat, specjalności oraz poziomów studiów.

Uwaga dla absolwentów – na praktykę może wyjechać absolwent UŚ pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów do dnia planowanego wyjazdu nie minęło 12 – dwanaście – miesięcy.

2. Kryteria oceny kandydatów:

 • średnia ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczona przez Dziekanat,
  • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub języka kraju, w którym będzie realizowana praktyka (tylko kraje UE).

3. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wydruk formularza aplikacyjnego; link do formularza dostępny jest pod adresem https://formularze.us.edu.pl/form/index/435
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka angielskiego / niemieckiego / rosyjskiego – w zależności od języka, w jakim będzie realizowana praktyka),
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczonej przez Dziekanat.

Uwaga!

 • Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus + nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego bądź jego absolwentem;
 • Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu;
 • Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z harmonogramem zajęć ani uniemożliwiać Studentowi udziału w nich.

Wymagane dokumenty należy składać od 18.03.2019 do 29.03.2019 r. w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4.28. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  10.04.2019 r.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – WYJAZDY NA PRAKTYKĘ SMP 2019-2020  dostępnymi pod adresem

http://erasmus.us.edu.pl/sites/erasmus.us.edu.pl/files/smp_zasady_rekrutacji_i_realizacji_wyjazdow_2_2018-19.pdf

oraz z INFORMATOREM DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ dostępnym pod adresem

http://erasmus.us.edu.pl/sites/erasmus.us.edu.pl/files/informator_smp_18-19_3.pdf

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

swietlana.biczak@us.edu.pl