Jakość kształcenia

Na Wydziale Filologicznym kształci się ponad 6200 studentów, blisko 320 doktorantów i prawie 550 słuchaczy studiów podyplomowych. O wysoki poziom kształcenia dba blisko 500 nauczycieli akademickich. Na Wydziale jest zatrudnionych 131 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, co świadczy o wysokiej kwalifikacji kadry dydaktycznej. Również duże znaczenie dla zapewnienia jakości kształcenia ma dynamiczny rozwój naukowy nauczycieli akademickich ze stopniem doktora i tytułem magistra.

Oferta dydaktyczna dla studentów jest bardzo bogata i stanowi 9 kierunków i ponad 40 specjalności i programów. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach nauki: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, bibliologii i informatologii.

Priorytetem władz dziekańskich jest zagwarantowanie wszystkim studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych kształcenia na jak najwyższym poziomie, dlatego wdrażanie systemu zapewnienia jakości kształcenia nastąpiło już w 2009 roku i jest cały czas doskonalone, dzięki konstruktywnej współpracy z przedstawicielami organizacji studenckich, organizacji doktorantów oraz nauczycielami akademickimi naszego Wydziału.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WF UŚ pdf 

Wydziałowy System Zarządzania Jakością Kształcenia

HARMONOGRAM ANKIETYZACJI W IFW UŚ sem. zim. 2017/2018

HARMONOGRAM ANKIETYZACJI W IFW UŚ sem. let. 2017/2018