Zakłady

ZAKŁAD HISTORII LITERATURY ROSYJSKIEJ
Kierownik: prof. zw. dr hab. Piotr Fast

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej funkcjonuje przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (wcześniej Instytucie Filologii Rosyjskiej) nieprzerwanie od 1975 roku. Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się wokół problemów literatury rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury modernizmu i współczesnych zjawisk w życiu literackim. Świadectwem prowadzonych przez pracowników badań są liczne publikacje, organizowane w Instytucie konferencje oraz udział w konferencjach w kraju i za granicą. Zakład zatrudnia czterech samodzielnych pracowników nauki i czterech doktorów.

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kierownik: prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński

Zakład Języka Rosyjskiego powstał wraz z powstaniem Instytutu Filologii Rosyjskiej UŚ w roku 1975. Początkowo funkcję kierownika Zakładu sprawował doc. dr hab. Leszek Schneider. Od 1977 roku pieczę nad Zakładem przejął prof. UŚ dr hab. Michał Blicharski, który pełnił tę funkcję do roku 1999. Po Jego śmierci kierownikiem Zakładu został prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński.

Aktualne kierunki naukowe: nominacja językowa w aspekcie konfrontatywnym (semantyka, motywacja, mentalność językowa), współczesny uzus językowy (leksyka, frazeologia, konotacje, werbalne modele stosunków interpersonalnych, język środowisk marginalnych – slang, żargony, mowa potoczna), lingwokulturologia (frazeologia i mentalność, frazeologia i kultura, paremiologia, teksty folkloru, teksty artystyczne i poetyckie, semantyka słowa w tekście), język polityki, język rzeczywistości radzieckiej, język a świadomość językowa i kulturowa w aspekcie konfrontatywnym, onomastyka, słowotwórstwo w aspektach konfrontatywnym i kognitywnym, leksykografia i dydaktyka.

W Zakładzie jest dwóch pracowników samodzielnych.

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA KONFRONTATYWNEGO I TRANSLATORYKI
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek