Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki. Konferencja

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego 

ma zaszczyt zaprosić

do udziału w konferencji naukowej

Fantastyka w literaturach słowiańskich

Idee, koncepty, gatunki

Sosnowiec, 21-22 maja 2014

Przedmiotem refleksji będzie współczesna literatura fantastyczna, jej tendencje rozwojowe, idee i gatunki. Przemiany w fantastyce przełomu XX i XXI stulecia prowadzą do ukonstytuowania się zjawisk nowych, będących rezultatem syntezy tradycyjnych gatunków fantastycznych z nie-fantastyką. Literatura fantastyczna podlegała i podlega ciągłym modyfikacjom, włącza w krąg swych zainteresowań kolejne obszary rzeczywistości, czego przykładem są nadzwyczaj popularne we współczesnej literaturze rosyjskiej historie alternatywne, fantastyka społeczna, różne odmiany fantasy (m.in. urban fantasy, rural fantasy, low fantasy, dark fantasy), cyberpunk (w tym także steampunk) czy postapokaliptyka. Jedne rodzaje fantastyki (antyutopie, political fiction, horrory) cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pisarzy i czytelników, podczas gdy inne tracą na popularności. Na poważny namysł zasługuje chociażby zjawisko zanikania klasycznej fantastyki-naukowej/science-fiction, która w Związku Radzieckim cieszyła się mianem „poważnej fantastyki”.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane ujęcia tematu przyczynią się do lepszego poznania fenomenu literatury fantastycznej oraz pozwolą szczegółowo opisać przemiany i zjawiska zachodzące w fantastyce słowiańskiej. Jako punkt wyjścia do refleksji proponujemy następujące zagadnienia:      

 • typologia i poetyka literatury fantastycznej;
 • modyfikacje literatury fantastycznej;
 • hybrydyzacja gatunków fantastycznych;
 • hybrydyzacja fantastyki i inne gatunki literackie;
 • estetyczne i historiozoficzne możliwości i ograniczenia fantastyki;
 • literatura fantastyczna wobec przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych;
 • literatura fantastyczna w refleksji teoretycznoliterackiej;
 • krytyka o fantastyce;
 • strategie narracyjne i odbiorcze w fantastyce;
 • literatura fantastyczna wobec literatury masowej i popularnej;
 • literatura fantastyczna a Internet;

Język konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Przewidywany czas wystąpienia – 15 minut.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 10 kwietnia 2014 roku. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres: fantastyka_slow@wp.pl Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Zapewniamy druk materiałów pokonferencyjnych po pozytywnej recenzji. Koszty przejazdu i zakwaterowania ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie. O szczegółach dotyczących noclegów oraz innych sprawach, związanych z przebiegiem konferencji, poinformujemy w oddzielnym piśmie po otrzymaniu zgłoszenia.

dr hab.  Barbara Stempczyńska, dr Andrzej Polak
Przewodniczący i zastępca przewodniczącego

dr Monika Karwacka
Sekretarz