Etnos, język a kultura. Konferencja

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Młodzieży oraz Sportu Ukrainy
Wydział Edukacji i Nauki Równieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Równieński Obwodowy Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej

Równieński Instytut
Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka «Ukraina» 

LIST INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwo do udziału w ІІ Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Praktycznej «Etnos, język a kultura: przeszłość, współczesność, przyszłość», która odbędzie się 18-19 kwietnia 2013 roku w m. Riwne w Równieńskim Obwodowym Instytucie Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej (www.roippo.rivne.com)

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, doktorantów, magistrów, którzy interesują się zagadnieniami tożsamości etnicznej oraz konceptualizacją duchowych, kulturowych, socjalno-pedagogicznych wymiarów narodu.

Języki konferencji: ukraiński, polski, rosyjski, angielski.

Cel konferencji: omówienie ogólnych zagadnień dotyczących duchowości narodu. Stworzenie warunków pedagogicznych dla samorealizacji osobowości i aktualizacji roli kultury w procesie rozwoju narodu i jego języka.

TEMATY

Lingwistyka:

  • aktualne zagadnienia etnolingwistyki oraz lingwokulturologii
  • koncepty oraz konstanty w języku;
  • zagadnienia lingwistyki teoretycznej oraz stosowanej;
  • aktualne zagadnienia semantyki porównawczej;
  • zagadnienia lingwodydaktyki;

Pedagogika:

  • etnopedagogika oraz paradygmat typów i modeli oświaty;
  • działalność osobowości w przestrzeni rozwoju duchowego;
  • innowacje pedagogiczne w placówkach oświaty;
  • wartości osobowości w kontekście priorytetów procesu pedagogicznego;

Opłata konferencyjna wynosi 25 €. Opłatę należy wpłacać podczas rejestracji na konferencji. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, publikacja referatu, napoje w przerwach. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych referatów upływa 15 marca 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy

Objętość referatu łącznie ze streszczeniem w języku polskim i angielskim nie może przekroczyć 8 stron. Czcionka: Times New Roman. Rozmiar: 14. Interlinia: 1,5 wiersza. Marginesy: dolny, górny, prawy –  2,5 cm , lewy – 3 cm.

Teksty referatów będą wydane w Zeszytach Naukowych „Akademia Ostrogska” seria «Filologia». Teksty referatów z nauk pedagogicznych będą wydane w „Nowej myśli pedagogicznej”.

Osoba kontaktowa
Dr
Aleksandra Palczewska

tel.: +380973027925,
e-mail:palch56@mail.ru