Praktyki zawodowe

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenckie praktyki zawodowe wprowadzono w Uniwersytecie Śląskim Zarządzeniem nr 23/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Praktyki zawodowe – zgodnie z ich programem i planem studiów – są obligatoryjnym elementem kształcenia na 3-letnich studiach pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: język rosyjski, program: tłumaczeniowy; język biznesu; języki stosowane. Praktykę podejmują studenci studiów stacjonarnych.

Zgodnie z obowiązującymi w IFW siatkami studiów do praktyk przystępują studenci, którzy zaliczyli co najmniej drugi semestr studiów, obowiązkowo zaś do końca trzeciego semestru studiów. Odbycie praktyk wiąże się z otrzymaniem 1 punktu ECTS i koniecznością wpisu zaliczenia do indeksu. Czas trwania praktyk zawodowych ustalono w programie na 30 godzin.

Celem praktyki jest m.in. rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Charakter praktyk zawodowych powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku i specjalności studiów. Studenci odbywają ja w instytucjach, których profil działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: w biurach podróży, w biurach tłumaczeń, w redakcjach gazet, w studiu radiowym lub telewizyjnym, w firmach: eksport-import towarów, w komendach policji, w instytucjach współpracujących z krajami Europy Wschodniej, w sekretariatach szkolnych, w sekretariatach szkół językowych, w sekretariatach szkół wyższych, w urzędach miasta lub województwa, w urzędach i agencjach celnych, w portach lotniczych, w ośrodkach kultury, bibliotekach itp. Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Studenci kierowani na praktyki są na czas jej trwania objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Od roku 2015 ruszył rządowy projekt praktyk w administracji państwowej. Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących go sektorach administracji publicznej.

Informacje na temat praktyk są dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji.

Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Oferty praktyk dla studentów dostępne na stronie: http://oferty.praca.gov.pl (w okienku: WPISZ NAZWĘ STANOWISKA wpisujemy wyszukiwaną frazę: PRAKTYKI STUDENCKIE).

Studenci we własnym zakresie wybierają miejsce odbycia praktyk. Po dokonaniu wyboru powinni kontaktować się z Opiekunem na macierzystej uczelni, który będzie pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową i kierował studenta na praktykę.

Studenci zostają zapoznani z programem praktyki przez Opiekuna, wyznaczonego przez Dziekana Wydziału w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem i otrzymują komplet niezbędnych dokumentów do wypełnienia:

  1. porozumienie o organizacji praktyki zawodowej  (załącznik 1a)
  2. skierowanie (załącznik 3).
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk (załącznik 4).

Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana udokumentowana praca studenta (w tym wakacyjna) oraz wolontariat, odbyte w kraju lub poza jego granicami. Zgodę na zaliczenie ww. form wyraża Dziekan Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Opiekuna praktyk w Instytucie. Wymaganym dokumentem jest wtedy prośba o zaliczenie praktyk:

  1. prośba (załącznik 2).

Obowiązujące akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 17 maja 2017 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk (załącznik 6).

KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ (pobierz)

OPIEKUN PRAKTYK ZAWODOWYCH W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ

mgr Dżulietta Markusik

kontakt: d.markusik@interia.pl

gabinet 3.26 (zgodnie z harmonogramem dyżurów dostępnym na stronie IFW)