DRUGI NABÓR NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
(SMP – wyjazd na praktykę)

1. Rekrutacja odbywa się w formie konkursu i zasadniczo obejmuje studentów wszystkich lat, specjalności oraz poziomów studiów

Uwaga dla studentów III roku – można składać dokumenty pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim (osoba wyjeżdżająca na praktykę powinna być w chwili wyjazdu studentem UŚ)

Uwaga dla absolwentów – na praktykę może wyjechać absolwent UŚ pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów do dnia planowanego wyjazdu nie minęło 12 – dwanaście – miesięcy.

2. Kryteria oceny kandydatów:

  • średnia ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczona przez Dziekanat,
  • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub języka kraju, w którym będzie realizowana praktyka (tylko kraje UE).

3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wydruk formularza aplikacyjnego; link do formularza dostępny jest pod adresem http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka angielskiego / niemieckiego / rosyjskiego – w zależności od języka, w jakim będzie realizowana praktyka),
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczonej przez Dziekanat.

Uwaga!

  • Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus + nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego bądź jego absolwentem (patrz. pkt. 1);
  • Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu;
  • Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z harmonogramem zajęć ani uniemożliwiać Studentowi udział w nich.

Wymagane dokumenty należy składać do 13.06.2016 r. w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4. 28. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  14. 06. 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – WYJAZDY NA PRAKTYKĘ SMP 2016-2017 dostępnymi pod adresem http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp