Dodatkowy nabór na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach

ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2019/2020

UWAGA!!! Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOS

 

1. Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) odbywa się w formie konkursu i obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Uwaga dla studentów III roku – można ubiegać się o wyjazd pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim.

2. TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SYSTEM USOS: od 27 marca do 31 marca 2019

3. ETAPY REKRUTACJI

Studenci mają możliwość składania wniosków na wyjazdy objęte programem Erasmus+ poprzez komponent „Wymiana studencka”, który dostępny jest po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku w systemie USOS – zał. 1.

W przypadku problemów technicznych ze złożeniem wniosku uprzejmie proszę o kontakt z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów, tel. 32 359 13 11, 32 359 21 04, mgr inż. Krzysztof Salamon, krzysztof.salamon@us.edu.pl

Studenci podczas rekrutacji składają maksymalnie jeden wniosek (w obrębie Instytutu), w którym mogą wybrać maksymalnie 3 oferty wyjazdów – jest to pierwszy etap rekrutacji.

Uwaga! Przy składaniu wniosku:

  • w rubryce „życiorys w języku polskim” proszę wpisać aktualny mail kontaktowy;
  • w rubryce „życiorys w języku angielskim” wpisać „nie dotyczy”;
  • w rubryce „list motywacyjny w języku polskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego z ostatniego semestru;
  • w rubryce „list motywacyjny w języku angielskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego z ostatniego semestru.

Po ocenie wniosków studentów komisja rekrutacyjna przyznaje miejsca na wyjazdy. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyjazdu koordynator Erasmus+ wprowadza do systemu 2 kwietnia 2019.

Student, który złożył wniosek, powinien sprawdzić decyzję komisji. Strona dostępna jest po użyciu odnośnika „wnioski” z głównego interfejsu komponentu „Wymiana studencka”. Kolumna „status” przedstawia informacje na temat decyzji komisji rekrutacyjnej. Status „przyznano wyjazd” oznacza, że komisja zaakceptowała wniosek studenta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w kolumnie wyświetli się treść „rozpatrzono negatywnie”.

Następnie rozpoczyna się drugi etap rekrutacji. Polega on na uzupełnieniu danych o wyjeździe –najpierw studenci, którzy otrzymali miejsca na wyjazd, uzupełniają wniosek w USOSie 3 kwietnia 2019.

Następnie koordynator wprowadza informacje dotyczące wyjazdu, zatwierdza dane wyjazdu oraz drukuje formularz aplikacyjny. Student, któremu przyznano wyjazd, powinien przyjść do koordynatora i podpisać wydrukowany formularz 3 kwietnia 2019 w godz. 15.00 – 17.00.

Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu Instytutu  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu.

Ostatni etap rekrutacji obejmuje weryfikację i ostateczne zatwierdzanie aplikacji studentów przez Dział Współpracy z Zagranicą.

4. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

•           średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;

•           ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

•           ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego

Studenci którzy złożyli wniosek muszą złożyć indeksy z ocenami do Dziekanatu w terminie do 15 marca 2019.

5. UCZELNIE PARTNERSKIE INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UŚ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA KTÓRE SĄ WOLNE MIEJSCA:

Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą.

W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z warunkami wyjazdów studentów na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

swietlana.biczak@us.edu.pl