„Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia” – IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

serdecznie zapraszają do udziału w

IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

na temat

„Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia” 

Sosnowiec, 26–27 września 2019 r. 

Gościem honorowym konferencji będzie praprawnuczka Karola Darwina – Ruth Padel – wybitna poetka brytyjska, laureatka wielu prestiżowych nagród, która interesuje się naukami przyrodniczymi i ekologią.

Konferencja z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” odbywa się co dwa lata, a jej czwarta edycja nawiązuje nazwą do pierwszej – „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze” z 2013 roku. Tym razem chcielibyśmy jednak skupić uwagę uczestników konferencji wyłącznie na zwierzętach, w celu zaprezentowania złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych i in. ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt. Przedmiotem namysłu będą zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem).

Zapraszając do udziału w debacie wyznaczonej ramą: mit – stereotyp – uprzedzenie, zachęcamy również do refleksji nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć, dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” etc., ów fałsz etologiczny demitologizujących. W tym kontekście przewidujemy także rozważania nad antropocenem, epoką, która dowodnie wykazując olbrzymią wagę wzajemnych zależności wszelkich form życia na Ziemi, nakazuje dekonstrukcję międzygatunkowych relacji, w tym relacji zwierzęcia ludzkiego z non-human persons. Otwierając pole zarówno do rozważań syntetycznych, jak i do szczegółowych dociekań analitycznych, nasza konferencja od lat gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy, których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznaczają nowe kierunki wiedzy, zorientowanej na pogłębiony, nieantropocentryczny namysł nad relacjami międzygatunkowymi, w tym zwłaszcza wiedzy spod znaku posthumanistyki, ekokrytyki, ekofilozofii, ale także ekoantropologii oraz wszystkich innych, dla których pytania o związki między human a non-human persons  stanowią przedmiot refleksji.

Proponujemy następujące obszary rozważań (z uwzględnieniem namysłu: mity – stereotypy – uprzedzenia):

  • Tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne)
  • Zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne)
  • Zwierzę jako przedmiot/obiekt refleksji naukowej (filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi)
  • Praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie)
  • Podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu
  • Zwierzęta w antropocenie/epoka człowieka wobec zwierząt

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. Wypełniony formularz wraz z abstraktem (ok. 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. na adres: zookonferencja@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €). Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Nr konta podamy po przyjęciu zgłoszenia.

Honorowy Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Ewa Domańska
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Prof. UP dr hab. Dorota Probucka

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (IFW UŚ)– przewodnicząca
Dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) – zastępca 
Dr Alina Mitek-Dziemba (Katedra Literatury Porównawczej)
Dr Magdalena Malinowska (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki)
Dr Małgorzata Poks (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
Dr Tomasz Bugaj (IFW) – sekretarz
Mgr Agata Krajewska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)
Mgr Kamila Ocimek (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)